skip to Main Content
Menu

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Vingerling & Lichter aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.vingerlingenlichter.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Vingerling & Lichter kan er niet voor instaan dat de informatie op www.vingerlingenlichter.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vingerling & Lichter nimmer aansprakelijkheid aanvaarden

Vingerling & Lichter sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vingerlingenlichter.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.vingerlingenlichter.nl te kunnen raadplegen.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie (inclusief beeldmateriaal) openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vingerling & Lichter (ook niet via een eigen netwerk).

Back To Top